Đây là loạt bài liên tục của chúng tôi về Các lệnh Linux và Giám sát Hiệu suất Linux, trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu về VmstatIostat các lệnh, có sẵn trên tất cả các Giống Unix (Linux / Unix / FreeBSD / Solaris) Các hệ điều hành.

vmstat lệnh (còn được gọi là công cụ thống kê bộ nhớ ảo) hiển thị thông tin về các quy trình, bộ nhớ, đĩa và hoạt động của CPU trong Linux, trong khi iostat lệnh được sử dụng để giám sát việc sử dụng CPU, thống kê đầu vào / đầu ra của hệ thống cho tất cả các đĩa và phân vùng.

Nếu như vmstatiostat các lệnh không khả dụng trong máy Linux của bạn, vui lòng cài đặt sysstat Bưu kiện. Các vmstat, sar,iostat các lệnh là tập hợp các gói có trong sysstat – công cụ giám sát hệ thống.

Bạn có thể tải xuống và cài đặt sysstat bằng cách sử dụng tarball nguồn từ link sysstat, nhưng chúng tôi khuyên bạn nên cài đặt thông qua trình quản lý gói.

Cài đặt Sysstat trong Linux

$ sudo apt install sysstat     [On Debian, Ubuntu and Mint]
$ sudo yum install sysstat     [On RHEL/CentOS/Fedora and Rocky Linux/AlmaLinux]
$ sudo emerge -a app-admin/sysstat [On Gentoo Linux]
$ sudo pacman -S sysstat      [On Arch Linux]
$ sudo zypper install sysstat   [On OpenSUSE]  
Cài đặt Sysstat trong Linux
Cài đặt Sysstat trong Linux

Tìm hiểu các ví dụ về lệnh Vmstat trong Linux

Trong phần này, bạn sẽ tìm hiểu về 6 ví dụ lệnh vmstat và cách sử dụng với ảnh chụp màn hình.

1. Liệt kê bộ nhớ hoạt động và không hoạt động

Trong ví dụ dưới đây, có sáu cột. Ý nghĩa của các cột được giải thích trên trang chủ của vmstat chi tiết. Các lĩnh vực quan trọng nhất là rảnh rỗi dưới trí nhớ và si, vì vậy dưới cột hoán đổi.

[[email protected] ~]# vmstat -a

procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- --system-- -----cpu-----
 r b  swpd  free inact active  si  so  bi  bo  in  cs us sy id wa st
 1 0   0 810420 97380 70628  0  0  115   4  89  79 1 6 90 3 0
 • Rảnh rỗi – Dung lượng bộ nhớ trống / không hoạt động.
 • si – Được hoán đổi trong mỗi giây từ đĩa trong KiloBytes.
 • Vì thế – Được hoán đổi mỗi giây sang đĩa trong KiloBytes.
See also  10 Lệnh SCP để truyền tệp / thư mục trong Linux

Ghi chú: Nếu bạn chạy vmstat nếu không có tham số, nó sẽ hiển thị một báo cáo tóm tắt kể từ khi khởi động hệ thống.

2. Thực thi vmstat ‘X’ giây và (‘Số lần)

Với lệnh này, vmstat thực hiện hai giây một lần và tự động dừng sau khi thực hiện sáu khoảng thời gian.

[[email protected] ~]# vmstat 2 6

procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- --system-- -----cpu-----
 r b  swpd  free  buff cache  si  so  bi  bo  in  cs us sy id wa st
 0 0   0 810420 22064 101368  0  0  56   3  50  57 0 3 95 2 0
 0 0   0 810412 22064 101368  0  0   0   0  16  35 0 0 100 0 0
 0 0   0 810412 22064 101368  0  0   0   0  14  35 0 0 100 0 0
 0 0   0 810412 22064 101368  0  0   0   0  17  38 0 0 100 0 0
 0 0   0 810412 22064 101368  0  0   0   0  17  35 0 0 100 0 0
 0 0   0 810412 22064 101368  0  0   0   0  18  36 0 1 100 0 0

3. Vmstat với Dấu thời gian

vmstat ra lệnh với -t tham số hiển thị dấu thời gian với mọi dòng được in như hình dưới đây.

[[email protected] ~]$ vmstat -t 1 5

procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- --system-- -----cpu------ ---timestamp---
 r b  swpd  free  buff cache  si  so  bi  bo  in  cs us sy id wa st
 0 0   0 632028 24992 192244  0  0  70   5  55  78 1 3 95 1 0    2012-09-02 14:57:18 IST
 1 0   0 632028 24992 192244  0  0   0   0 171 514 1 5 94 0 0    2012-09-02 14:57:19 IST
 1 0   0 631904 24992 192244  0  0   0   0 195 600 0 5 95 0 0    2012-09-02 14:57:20 IST
 0 0   0 631780 24992 192244  0  0   0   0 156 524 0 5 95 0 0    2012-09-02 14:57:21 IST
 1 0   0 631656 24992 192244  0  0   0   0 189 592 0 5 95 0 0    2012-09-02 14:57:22 IST

4. Thống kê các bộ đếm khác nhau

vmstat ra lệnh với -s công tắc hiển thị tóm tắt các bộ đếm sự kiện khác nhau và thống kê bộ nhớ.

[[email protected] ~]$ vmstat -s

   1030800 total memory
    524656 used memory
    277784 active memory
    185920 inactive memory
    506144 free memory
    26864 buffer memory
    310104 swap cache
   2064376 total swap
      0 used swap
   2064376 free swap
     4539 non-nice user cpu ticks
      0 nice user cpu ticks
    11569 system cpu ticks
    329608 idle cpu ticks
     5012 IO-wait cpu ticks
      79 IRQ cpu ticks
      74 softirq cpu ticks
      0 stolen cpu ticks
    336038 pages paged in
    67945 pages paged out
      0 pages swapped in
      0 pages swapped out
    258526 interrupts
    392439 CPU context switches
  1346574857 boot time
     2309 forks

5. Theo dõi thống kê đĩa Linux

vmstat với -d tùy chọn hiển thị tất cả thống kê đĩa của Linux.

[[email protected] ~]$ vmstat -d

disk- ------------reads------------ ------------writes----------- -----IO------
    total merged sectors   ms total merged sectors   ms  cur  sec
ram0    0   0    0    0   0   0    0    0   0   0
ram1    0   0    0    0   0   0    0    0   0   0
ram2    0   0    0    0   0   0    0    0   0   0
ram3    0   0    0    0   0   0    0    0   0   0
ram4    0   0    0    0   0   0    0    0   0   0
ram5    0   0    0    0   0   0    0    0   0   0
ram6    0   0    0    0   0   0    0    0   0   0
ram7    0   0    0    0   0   0    0    0   0   0
ram8    0   0    0    0   0   0    0    0   0   0
ram9    0   0    0    0   0   0    0    0   0   0
ram10   0   0    0    0   0   0    0    0   0   0
ram11   0   0    0    0   0   0    0    0   0   0
ram12   0   0    0    0   0   0    0    0   0   0
ram13   0   0    0    0   0   0    0    0   0   0
ram14   0   0    0    0   0   0    0    0   0   0
ram15   0   0    0    0   0   0    0    0   0   0
loop0   0   0    0    0   0   0    0    0   0   0
loop1   0   0    0    0   0   0    0    0   0   0
loop2   0   0    0    0   0   0    0    0   0   0
loop3   0   0    0    0   0   0    0    0   0   0
loop4   0   0    0    0   0   0    0    0   0   0
loop5   0   0    0    0   0   0    0    0   0   0
loop6   0   0    0    0   0   0    0    0   0   0
loop7   0   0    0    0   0   0    0    0   0   0
sr0    0   0    0    0   0   0    0    0   0   0
sda   7712  5145 668732 409619  3282 28884 257402 644566   0  126
dm-0  11578   0 659242 1113017 32163   0 257384 8460026   0  126
dm-1   324   0  2592  3845   0   0    0    0   0   2

6. Hiển thị thống kê tính bằng Megabyte

Các vmstat hiển thị thống kê bộ nhớ theo kilobyte theo mặc định, nhưng bạn cũng có thể hiển thị báo cáo với kích thước bộ nhớ tính bằng megabyte với đối số -S M. Hãy xem xét ví dụ sau.

[[email protected] ~]# vmstat -S M 1 5

procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- --system-- -----cpu-----
 r b  swpd  free  buff cache  si  so  bi  bo  in  cs us sy id wa st
 0 0   0  346   53  476  0  0  95   8  42  55 0 2 96 2 0
 0 0   0  346   53  476  0  0   0   0  12  15 0 0 100 0 0
 0 0   0  346   53  476  0  0   0   0  32  62 0 0 100 0 0
 0 0   0  346   53  476  0  0   0   0  15  13 0 0 100 0 0
 0 0   0  346   53  476  0  0   0   0  34  61 0 1 99 0 0

Tìm hiểu các ví dụ về lệnh Iostat trong Linux

Trong phần này, bạn sẽ tìm hiểu về 6 ví dụ lệnh iostat và cách sử dụng với ảnh chụp màn hình.

See also  12 Lệnh “df” hữu ích để kiểm tra dung lượng đĩa trong Linux

7. Hiển thị thống kê CPU và I / O của đĩa

iostat không có đối số hiển thị CPUI / O thống kê tất cả các phân vùng như hình dưới đây.

[[email protected] ~]# iostat

Linux 2.6.32-279.el6.i686 (tecmint.com)     09/03/2012   _i686_ (1 CPU)

avg-cpu: %user  %nice %system %iowait %steal  %idle
      0.12  0.01  1.54  2.08  0.00  96.24

Device:      tps  Blk_read/s  Blk_wrtn/s  Blk_read  Blk_wrtn
sda        3.59    161.02    13.48  1086002   90882
dm-0       5.76    159.71    13.47  1077154   90864
dm-1       0.05     0.38     0.00    2576     0

8. Hiển thị Thống kê CPU Linux

iostat với -c đối số chỉ hiển thị CPU thống kê như hình bên dưới.

[[email protected] ~]# iostat -c

Linux 2.6.32-279.el6.i686 (tecmint.com)     09/03/2012   _i686_ (1 CPU)

avg-cpu: %user  %nice %system %iowait %steal  %idle
      0.12  0.01  1.47  1.98  0.00  96.42

9. Hiển thị thống kê I / O đĩa Linux

iostat với -d đối số chỉ hiển thị đĩa I / O thống kê tất cả các phân vùng như hình.

[[email protected] ~]# iostat -d

Linux 2.6.32-279.el6.i686 (tecmint.com)     09/03/2012   _i686_ (1 CPU)

Device:      tps  Blk_read/s  Blk_wrtn/s  Blk_read  Blk_wrtn
sda        3.35    149.81    12.66  1086002   91746
dm-0       5.37    148.59    12.65  1077154   91728
dm-1       0.04     0.36     0.00    2576     0

10. Hiển thị thống kê I / O của thiết bị cụ thể

Theo mặc định, nó hiển thị thống kê của tất cả các phân vùng, với -p và các đối số tên thiết bị chỉ hiển thị đĩa I / O thống kê cho thiết bị cụ thể chỉ như được hiển thị.

[[email protected] ~]# iostat -p sda

Linux 2.6.32-279.el6.i686 (tecmint.com)     09/03/2012   _i686_ (1 CPU)

avg-cpu: %user  %nice %system %iowait %steal  %idle
      0.11  0.01  1.44  1.92  0.00  96.52

Device:      tps  Blk_read/s  Blk_wrtn/s  Blk_read  Blk_wrtn
sda        3.32    148.52    12.55  1086002   91770
sda1       0.07     0.56     0.00    4120     18
sda2       3.22    147.79    12.55  1080650   91752

11. Hiển thị thống kê LVM

Với -N Thông số (chữ hoa) chỉ hiển thị LVM thống kê như hình.

[[email protected] ~]# iostat -N

Linux 2.6.32-279.el6.i686 (tecmint.com)     09/03/2012   _i686_ (1 CPU)

avg-cpu: %user  %nice %system %iowait %steal  %idle
      0.11  0.01  1.39  1.85  0.00  96.64

Device:      tps  Blk_read/s  Blk_wrtn/s  Blk_read  Blk_wrtn
sda        3.20    142.84    12.16  1086002   92466
vg_tecmint-lv_root   5.13    141.68    12.16  1077154   92448
vg_tecmint-lv_swap   0.04     0.34     0.00    2576     0

12. Kiểm tra phiên bản Iostat

Với -V (Chữ hoa) phiên bản hiển thị thông số của iostat như hình.

[[email protected] ~]# iostat -V

sysstat version 11.7.3
(C) Sebastien Godard (sysstat orange.fr)

Các vmstatiostat chứa một số cột và cờ có thể không giải thích chi tiết. Nếu bạn muốn biết thêm về nó, bạn có thể tham khảo trang người đàn ông của vmstatiostat.

# man vmstat
# man iostat

Hãy chia sẻ nếu bạn thấy bài viết này hữu ích qua khung bình luận bên dưới của chúng tôi.

See also  6 lệnh hài hước thú vị của Linux (Fun trong Terminal) - Giá trị độc

By admin

Leave a Reply